Tai daro Prezidentė - Tai turės daryti naujas prezidentas

Projektas. Pasiūlė Satkevičius Edvardas     2014 m. sausioio 28 d. satkevichius@yahoo.com

"KVIEČIAME Seime ir Europarlamente neatstovaujamas partijas bei visuomenines organizacijas REMTI tik tuos kandidatus į Europarlamentą ir į Lietuvos Respublikos Prezidentą, kurie įsipareigos VYKDYTI   IŠLIKIMO   TIKSLUS."

Pagrindinis išlikimo tikslas — lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išsaugojimas Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimas ir ištremtų iš Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ sugražinimas į Lietuvą. Tai yra svarbiausia, nes Seime ir Europarlamente atstovaujamos partijos bei jų prezidentai iš Lietuvos jau išvarė 2,3 milijono senbuvių, tarp kurių 2/3 vaikų ir ¾ darbingų žmonių. Jei neįvyks esminių pokyčių, tai per 15 metų gali išvaryti ir likusius 2 milijonus. Labiausiai nusikaltusios partijos yra socdemų, konservatorių ir liberalų. Jos turi būti uždraustos ir jau nedalyvauti prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europarlamentą.

Mes siekiame ne sunaikinimo, o išlikimo ir todėl siūlome visiškai kitą veiklos ir tikslų programą, kurios dalis pateikiama žemiau. Programa yra priešpastatoma visų partijų, buvusių ar esamų Seime ir Europarlamente programoms ir visų prezidentų, Seimo bei Europarlamento narių ligšiolinei veiklai. Prog-rama pateikta lentelėje, kur kairiajame stulpelyje yra pateikiama Europarlamente ar Seime buvusių bei esamų partijų ir prezidentų veikla, o dešiniajame — išlikimo programinės nuostatos tuo pačiu klausimu.

Tai daro Prezidentė Tai turės daryti naujas prezidentas
Buvusios ir esamos Europarlamente partijos ir prezidentai vykdantys tautų naikinimą Siekiančių išlikti ir išsaugoti Lietuvoje lietuvių tautą, tautines mažumas ir jų paveldą, nuostatos
Išvarė iš Lietuvos virš pusės gyventojų, jų tarpe ¾ darbingo amžiaus žmonių ir 2/3 vaikų. Jie slepia išvarymo mastą, nes nori kuo lengviau įvykdyti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. Siekia išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje, ypač lietuvius, Lietuvos totorius ir karaimus, kuriems vienintelė tėvynė yra Lietuva. Turi būti įvykdyta tiksli Lietuvoje gyvenančių gyventojų apskaita.
Propaguoja žmogaus teises tam, kad žmogaus teisėmis pridengtų tautų naikinimą. Vykdo pas-partintą laisvą žmonių judėjimą tarp valstybių ir iš išvarytų į kitas šalis atima jų teisės Lietuvoje. Sieks, kad žmogaus ir tautų teisės būtų lygiaver-tės. Didžiausia teisė turi būti gyventi iš protėvių paveldėtoje žemėje ir joje užauginti pilnaverčius palikuonis, išsaugančius protėvių palikimą.
Sukūrė ir naudoja nusikalstamą Lietuvos Res-publikos Konstituciją, kurioje nėra net užuomi-nos apie lietuvių tautą ir tautines mažumas bei būtinumą jas išsaugoti Lietuvoje. Jie ir jų Kons-titucija nelaiko nusikaltimu Lietuvos senbuvių visišką išvarymą iš Lietuvos. Sieks Konstitucijos pakeitimo. Konstitucijoje pir-miausiai turi būti įrašyta, kad pagrindinis Lietuvos valstybės tikslas yra išsaugoti Lietuvoje pagrindinę Lietuvos tautą, t.y. lietuvių tautą ir tautines bei kalbines mažumas, užtikrinant darną tarp jų, proporcingą vystymąsi ir jų paveldo išsaugojimą.
Konstitucijoje įtvirtino ir dabar naudoja Lie-tuvos tautos sąvoką, kurios apibrėžimo iki šiol nepateikė. Pagal juos Lietuvos tautai tikriausiai priklauso visi gyvenantys Lietuvoje ir gerbiantys Lietuvos valstybę, t.y. visi kolonizatoriai, o išvaryti jai nepriklauso, nes negyvena Lietuvoje. Siekia nenaudoti Lietuvos tautos sąvokos ir atstatyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių tautos bei Lietuvos tautinių mažumų sąvokas. Visi išvaryti iš Lietuvos Lietuvos senbuviai turi turėti pase įrašytą tautybę ir teisę bet kada sugrįžti į Lietuvą bei gauti Lietuvos pilietybę.
Naudoja ir nenori pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, kuris skelbia: „Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi LR Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų“. (lietuviškai — įsipareigojimų).  
Kandidatai į Seimą įsipareigoja vykdyti rinkėjų įpareigojimus, o patekę į jį prisiekia nebūti varžomi rinkėjams duotų įsipareigojimų, t.y. prisiekia juos nevykdyti. Tai konstituciniai- diktatūrinė santvarka. Siekia pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, kuriame būtų įrašyta: „Seimo narys yra savo rinkėjų įgaliotas atstovas, jis vykdo rinkėjų įpareigojimus ir negali būti varžomas jokių kitų įsipareigojimų (mandatų), įskaitant įsipareigojimus ankstesnei ar šešėlinei valdžiai. Jis privalo atsisakyti masonams duotos priesaikos ir nevykdyti masonų įsakymų”.
Tautinę savimonę laiko blogybe, naikina ats-kirų vietovių kalbines ypatybes, skiepija Kosmo-politizą ir internacionalizmą be tautiškumo.  Siekia atstatyti tautinę savimonę ir tautas, išsaugoti gimtąsias kalbas, papročius, pagarbą tautoms, jų savitumams, siekia, kad pasuose būtų įrašoma tautybė.
   
Vykdo laisvės be pareigos sudievinimą, ypač laisvę neturėti ir neauginti vaikų, o tuo pačiu greičiau sunaikinti lietuvių ir Europos tautas. Siekia vystyti tautinę savimonę ir pareigą tu-rėti daugiau kaip 2 vaikus. Siekia papildomais pinigais paremti antro ir trečio vaiko gimimą.
Vykdo monopolinį ūkio ir valdžios centralizavimą. Siekia sukurti vietovių savivaldą ir plataus masto ūkio savivaldą, apjungiančią į bendrus junginius miestų dalis, miestelius ir kaimo vietoves.
Nesudaro sąlygų patiems žmonėms apsijungti į savivaldos junginius ir ūkio savivaldos junginius.  
Vykdo mokesčių mokėtojų pinigų grobstymą didelių atlyginimų su įvairiais priedais pavi-dale, kai bendra mėnesinio atlyginimo suma dažnai viršija net 100 minimalių atlyginimų. Siekia priimti įstatymą panašų į Tarpukario Lietuvos atlyginimų įstatymą. Ministro atlygi-nimas su visais priedais ir premijomis neturi viršyti 8 minimalius atlyginimus.
Stengiasi priimti įstatymą, leidžiantį visą Lietu-vos žemę parduoti užsieniečiams ir kaimų gyventojus išvaryti į Vakarus. Siekia uždrausti žemę pardavinėti užsieniečiams ir leisti išsinuomoti tik iki 50 metų iki 1%. Tai leis Lietuvos senbuvius-žemdirbius išsaugoti Lietuvoje.
Vykdo spartų pramonės ir verslo žlugdymą, o tuo pačiu darbo vietų mažinimą ir darbingo amžiaus žmonių išvarymą iš Lietuvos. Jie tai pasiekia vykdydami kenksmingą mokesčių poli-tiką ir drausdami mokyti žmones ieškoti labge-bos, t.y. geresnius sprendimus. Jie juos kvailina, nuteikdami, jog yra negabūs sugalvoti geresnius sprendimus. Siekia Lietuvoje sukurti plataus masto labge-bos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų sistemą, nes laiko mūsų žmones sugebančiais tai daryti. Tokia visą apimanti mokymo ir geresnių sprendimų sugalvojimo sistema buvo sukurta Japonijoje po II Pasaulinio karo ir išgelbėjo japonų tautą nuo galutinio susinaikinimo. Tokia visą apimanti sistema turi būti sukurta Lietuvoje.
Vykdo energijos tiekimo prievartinio centra-lizavimo politiką, atiduoda Rusijai ir Vakarų monopolijoms daug pinigų už kurą ir apiplėšinė-ja žmones dideliais mokesčiais už energiją. Siekia pradėti gaminti ir įrengti įrenginius, kurie leis patiems gyventojams apsirūpinti šiluma, šal-čiu karštu vandeniu ir elektra be centralizuoto tiekimo, be mokesčių ir kuro deginimo.
Vykdo konkurencinio ir kovinio atsilikimo politiką, drausdami mokyti labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimo dalykus. Jie moko tik kartojimui ir kopi-javimui, t.y. amžinam vijimuisi su pastoviu atsilikimu. Siekia mokyklose ir universitetuose įvesti visuoti-ną labgebos dalykų mokymą. Iš biudžeto išlaikyti tik tuos universitetus, kurie mokys ir pirmavimui per geresnių sprendimų sugalvojimus ir įdiegimus anksčiau už kitus.
Vykdo slaptus balsavimus rinkėjus paversdami bailiais ir sukčiais (vieną kalbu, kitą darau). Jie žino, jog 1991 m. sausio 13 d. iki pusės suaugu -sių gyventojų nebijojo stovėti prie Seimo ir televizijų. Slaptai balsuojant rinkėjas negali patik-rinti kaip užskaitomas jo balsas, negali atšaukti savo balso. Seimo ar tarybos narys nežino kas už jį balsavo ir kieno valią vykdo. Žmonių kvailini-mui aiškina apie slaptų rinkimų brangumą, nors žino, jog atviri internetiniai balsavimai yra pigūs. Laiko žmones pakankamai drąsiais pakovoti už savo išlikimą ir savo garbę. Todėl sieks įvesti atvirus patikrinamus balsavimus ir įgaliojimus atstovauti bei atvirus atšaukimus. Slaptus balsavimus ir slaptus įgalioji-mus palikti tik tiems, kurie to nori ir patys apmoka slaptus balsavimus. Didžiąją daugumą balsavimų ir įgaliojimų suteikimų vykdyti pigiai per Internetą per sistemą panašią į mokesčių mokėjimą, kuriuos apmoka patys balsuotojai.
Vykdo rinkėjų apgaulę, tvirtindami, jog Lietuvoje yra 2,6 milijono rinkėjų, kai tikrovėje dar neišvarytų iš Lietuvos yra apie 1,4 milijono. Jie žino, jog 1,2 milijono popierinių rinkėjų, gyvenančių užsienyje, praktiškai negali balsuoti rinkimuose. Taip ruošiamas referendumo duomenų klastojimas, skelbiant, jog balsavo mažiau 50 procentų rinkėjų. Sieks atskirti rinkėjus, gyvenančius Lietuvoje ir turinčius geras galimybes dalyvauti rinkimuose nuo gyvenančių užsienyje, praktiškai neturinčių galimybės balsuoti. Dalyvaujančių rinkimuose ir referendumuose procentai turi būti skelbiami ne nuo sąrašinių, o nuo Lietuvoje gyvenančių rinkėjų skaičiaus.
Žmonių pavertimui avių banda vykdo istorijos klastojimą. Slepia senąją istoriją, kalbų panašių į lietuvių kalbas senais laikais paplitimą didžiojoje Europos dalyje, kurias sunai-kino krikščioniškoji kalbinė inkvizicija, atskirų luomų istoriją ir skiepija vienų luomų viršenybę prieš kitus. Vysto tik architektūrinį turizmą ir draudžia vystyti istorinį, etninį, paprotinį bei kalbinį turizmą. Sieks, kad mokyklose ir universitetuose būtų mokoma ir senoji ikikrikščioniška iki Mindaugienė istorija. Vystys is-torinį ir kalbinį turizmą, kad dauguma Europos tautų žino-tų, jog lietuvių kalbos yra artimiausios jų protėvių kalboms. Sieks įvairios kilmės žmonių ir sluoksnių lygiavertiškumo, nes visi luomai ir dabartiniai visuomenės sluoksniai yra lygiaverčiai ir kiekvienas atlieka savo pareigą.
Vykdo žmonių pratinimą nedirbti ir net drausdami dirbti, mokant bedarbio pašalpas ir išmokas valstiečiams už atsisakymą dirbti žemę. Sieks bedarbius naudoti viešiesiems darbams, jų mokymui ir naudoti geresnių sprendimų sugalvojimui. Tokiais atvejais jiems mokėti pašalpas.
Vykdo kalinių pratinimą nedirbti. Kalinimo laikas sutrumpinamas už pavyzdingą tinginiavimą. Sieks, kad kalinimo laiko sumažinimas būtų ne didesnis už kalinimo įstaigoje atidirbtą laiką.
Vykdo lietuvių vietinių gimtųjų kalbų niekinimą ir naikinimą, nors žino, jog jos turi didelę istorinę, kalbinę ir paprotinę vertę. Jie žino, jog kalba suvaryta į trobą po 50 metų praktiškai sunyksta, todėl vietinėse mokyklose, bažnyčiose ir vietiniuose laikraščiuose jie leidžia naudoti tik Lietuvos valstybinę kalbą ir kitas valstybines kalbas. Siekia išsaugoti didelę vertę turinčias žemaičių, dzūkų, ry-tų aukštaičių ir suslavintas vyčių bei po prostų kalbas. Lietuvos valstybinė kalba turi tarnauti bendriems tikslams ir nenaikinti kalbinio paveldo. Pradinukų mokymas turi vykti gimtosiomis kalbomis, palaipsniui pereinant į valstybinę kalbą baigiamosiose klasėse, kad visi galėtų studijuoti kolegijose ir universitetuose.
Plečia gėjų, lesbiečių, kunigų ir vienuolių skaičių, kad išardyti prigimtinę darną tarp vyrų ir moterų. Jie siekia, kad būtų kuo mažiau gimimų, kuo daugiau sunaikinti genetinį paveldą ir tuo pačiu kuo greičiau sunaikinti tautas. Siekia sunaikinti šeimos sąvoką ir žodį šeimą naudoti bet kokiems sugyventiniams. Gėjus, lesbietes, kunigus ir vienuolius laiko paklydusiais, nesiekiančiais darnos tarp vyrų ir moterų žmonėmis bei nutolusiais nuo prigimties reikalavimo palikti pilnaverčius palikuonis ir išsaugoti genetinį paveldą,. Sieks psichoko-ginių, gydymo ir kitų sąlygų sudarymo, kad kuo daugiau jų grįžtų į normalų vyro ir moters šeimyninį gyvenimą.
Lietuvoje užaugintus ir išmokytus darbingo amžiaus žmones neatlyginamai atiduoda Vakarams. Tie žmo-nės dirba ir moka mokesčius Vakarams, kurie skirs-tomi Vakarų valdininkams, pensininkams, mokyk-loms, ligoninėms. Taip apiplėšiami Lietuvos pensininkai, mokyklos, ligoninės ir praskolinama Lietuva. Tokią politiką jie laiko labdara ir dorybe. Jie net neužsimena, jog tai šiuolaikinis ekonominis, politinis ir psichologinis banditizmas. Mažinsime atlyginimų skirtumą mažindami stambių valdininkų atlyginimus. Išsilaisvinusius pinigus skir- sime labgebos vystymui ir naujų darbo vietų kūrimui. Tai leis susigražinti iš Vakarų darbingus žmones, surinkti pakankamai mokesčių ir atsisakyti užsienio paskolų, kurios buvo imamos pravalgymui. Tokią Vakarų ir Lietuvos valdžios politika yra banditizmas. Reikalausime kompensacijos už Lietuvoje užaugintus ir išmokytus, bet Vakarų pagrobtus Lietuvos senbuvius.
Neleidžia gatvių, kaimų, kvartalų, atskirų vietovių žmonėms bei tų vietovių tautinėms grupėms turėti savo atvirai įgaliotus atstovus seniūnijose, tarybose ir juos atšaukti bet kuriuo metu. Nekuria internetinio ryšio tarp vietovės žmonių, o tik tarp valdžios ir vietovės žmonių. Taip jie neleidžia vietovėms susikurti plataus masto ūkio savivaldą. Siekia sukurti vietovių viešai įgaliotų atšaukiamų atstovų sistemą, kuri priiminėtų sprendimus visais vietovei rūpimais klausimais. Įgalioti atstovai gali būti nuo vietovių žmonių ir nuo tų vietovių tautinių bei kalbinių grupių. Siekia sukurti internetinį ryšį tarp vietovės žmonių. Siekia savivaldos pagrindu sukurti plataus masto vietines ūkio savivaldas.
Seime atstovaujamos valdžios partijos kartu su Konstituciniu teismu vykdo diktatūrinį valdymą, LR Konstituciją pajungė Europos Sąjungai ir visai nepaiso žmonių nuomonės bei reikalavimų ir stengiasi neprileisti prie savivaldos ir Konstitucijos keitimo. Siekia panaikinti valdžios partijų finansavimą iš mokesčių mokėtojų pinigų, panaikinti Konstitucinį Teismą ir konstitucinius klausimus spręsti tik referendumais.

 

Seime ir Europarlamente neatstovaujamos partijos bei visuomeninės organizacijos parems tik tuos kandidatus į Europarlamentą ir prezidentą, kurie įsipareigos vykdyti išlikimo tikslus. Norinčius būti tokiais kandidatais ar juos remti ir kovoti už mūsų išlikimą, prašome mums pranešti šiais adresais:

Edvardas Satkevičius 333116, 8-676-87293 satkevichius@mail15.com,
Aras Sutkus 8609 83079 spokas.40@gmail.com
Antanas Andziulis 8612 94967, antanasandziulis@gmail.com

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 psl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 psl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; www.labgeba-paveldas-istorija.lt. Kaunas, 2014 m. vasario 8 d.

 

PS.    Lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių mažumų vaizdesniam suvokimui: 

Motina - Lietuvos Žemė ir

Tėvas — Valstybė savivaldos pagrindu. Kovokime už jų išsaugojimą, nes yra dideliame pavojuje.

 

Norint išlikti, t.y. išsaugoti Lietuvoje kaip pagrindinę lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas, šiandieną reikia užimti ne paštą, televiziją, geležinkelį ir bankus, bet būtina turėti išlikimo patriotų daugumą renkamose pareigose — Seime, savivaldybių tarybose, Europarlamente ir turėti Prezidentą kovotoją už išlikimą ir paveldo išsaugojimą,

Šiam tikslui pasiekti reikia susivienyti visoms tautas išsaugančioms visuomeninėms ir politinėms organizacijoms. Reikia pasiekti, kad į renkamas pareigas nepatektų nė vienas betautės Europos Sąjungos šalininkas. Susivienijus Lietuvoje, bus lengviau vienytis su aplinkinėmis išlikimo kovą kovojančiomis kitų valstybių tautomis.

 

Pradėkime nuo to, kad nepasirašinėkime už tautų naikinimo šalininkus, norinčius tapti kandidatais į Europarlamentą ir Prezidentą. Jokiu būdu negalima pasirašyti už Grybauskaitę ir valdžios koalicijos, t.y. už konservatorių, socdemų ir liberalų, remiamus kandidatus, kurie išvarė iš Lietuvos virš pusės Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių.