Eugenijus Paliokas - 11 vietoj 12-kos, Europos Sąjungos kalba, mūsų būsimasis Prezidentas, Vyriausias balsų skaičiuotojas ir kt.

Sveiki,

Lietuvos rinkėjai gegužės 25-tą rinks 11 Europos Parlamento narių:

Lietuva ir kitos Europos šalys renka Europos Parlamentą

Šiandien jų turime 12:

EP NARIAI IŠ LIETUVOS

Pasigendu politikų paaiškinimų, kodėl šitaip ir - kas toliau?

Šįryt “Laisvosios bangos” radijas kalbino Lietuvos esperantininkų sąjungos atstovą/vadovą P.Jegorovą, aiškinusį, kad ES valdžia vis mažiau savo dokumentų išverčia - palieka juos angliškai rašytus. Vadinasi, plačiajai visuomenei neįskaitomus, t.y., neprieinamus.

Ta proga: kas iš mūsų skaitė 6000 puslapių sutartį, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak euroderybininko p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, kuri versta 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtino teisės terminiją, nes teko sugalvoti naujų sąvokų?

Kuria mūsų Seimo nariai, VRK. KT, Vyriausybė vis remiasi.

Aš neskaičiau.

O kad ir būčiau skaitęs, ar būčiau nepaklydęs vertėjų praturtintoje teisės terminijoje?

O ar jie patys nepaklydo? .

 

Šitos turtingos, be praturtinimo lietuviškai neišverčiamos, teisės teismas, suprantama, ne čia, o ten - Centre.

Tąsyk suprantama, kodėl abudu likę pretendentai paprezidentauti - ano, sovietinio, centriuko, Centro tarnų, patirtį turintys:

Z.Balčytis: 1978–1984 m. LLKJS darbuotojas. 1984–1989 m. LSSR filharmonijos direktoriaus pavaduotojas. 1989–1991 m. Lietuvos profesinių sąjungų reikalų valdytojas ir mokymo centro direktorius (Wikipedia)

D.Grybauskaitė: 1975–1976 m. LTSR valstybinės filharmonijos Kadrų skyriaus inspektorė, 1976–1983 m. Leningrado kailių fabriko „Rot-Front“ darbininkė, laborantė, nuo 1983 m. Lietuvos TSR mokslų akademijos atsakingoji sekretorė, 1983-84 m.- Vilniaus aukštosios partinės mokyklos Žemės ūkio kabineto vedėja, 1985–1990 m. birželio mėn. – Politinės ekonomijos katedros dėstytoja (Wikipedia).

Filharmonija gal abudu LTSR/LSSR kandidatus harmonizavo:)

1983 m. Leningrado kailių fabriko „Rot-Front“ darbininkė, laborantė, nuo 1983 m. Lietuvos TSR mokslų akademijos atsakingoji sekretorė - koks šuolis:)

Aš pats 1977-2000 m.m. dirbau toje LTSR/LSSR, vėliau LR Mokslų Akademijoje, Matematikos ir informatikos institute - nepamenu jokios atsakingosios sekretorės/iaus - nei D.Grybauskaitės, nei kitos/kito, nes neteko girdėti esant tokias pareigas.

Beje, ir tą patį Leningrado A. Ždanovo universitetą baigiau, kaip D.Grybauskaitė, tik 5 metais anksčiau, 1977-tais, tik kailių fabrike nedirbau - mat, 1973-iais už gerą mokymąsi Vilniaus valstybinis V.Kapsuko vardo universitetas po antro kurso mus, šešis matematikos studentus, pasiuntė Leningrado A. Ždanovo universitetan naują Lietuvoje matematikos šaką vystyt.

Gal dėl to kailių fabriko nebuvimo mūsų biografijose grįžę nė vienas iš šešerių netapome Lietuvos TSR mokslų akademijos atsakinguoju sekretorium:)

Norsdabar vienas iš šešerių - bene antrasis asmuo visiškai sumenkusioje Lietuvos Respublikos Mokslų Akademijoje.

Tą patį 1983 m. karjeros šuolį išLeningrado kailių fabriko „Rot-Front“ darbininkės, laborantės pareigų į Lietuvos TSR mokslų akademijos atsakingosios sekretorės pareigas mūsų prezidentė skelbia oficialiai:

Dalios Grybauskaitės biografija | LR PREZIDENTAS

Skelbia, nepaisydama savo pačios pripažinimo taip nebuvus; Google: Kelis mėnesius esu dirbusi atsakingąja sekretore “Žinijos” Draugijoje prie tuometinės LTSR Mokslu Akademijos

Ta pačia proga: nepakeičiamojo per daugiau negu 2 dešimtmečius VRK pirmininko Zenono Vaigausko biografija ką tik, prieš kelis mėnesius tapo prieinama (anksčiau daugsyk ieškojau, nerasdavau):

 

Z.Vaigauskas: 1977–1985 m. dirbo administracinį darbą Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe, nuo 1978 m. LLKJS CK sekretoriate. 1985–1987 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, 1987–1988 m. dėstytojas. Nuo 1988 m. Visuomeninių mokslų akademijos prie SSKP CK aspirantas. 1991 m. filosofijos mokslų daktaras.

 

1991–1994 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos sekretoriato konsultantas. 1993–1994 m. prezidento Algirdo Brazausko vyresnysis referentas valstybės ir teisės klausimais. 1992–1994 m. dirbo Seimo pirmininko sekretoriate. 1992–1994 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, nuo 1994 m. pirmininkas. 1996, 2000, 2004, 2008 ir 2012 m. LR Seimo pakartotinai buvo skiriamas VRK pirmininku.

Zenonas Vaigauskas – Vikipedija

Wikipedia randa tokius Vaigauskus:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaigauskas

Va dar vienas:

Ričardas Vaigauskas

Z.Vaigauskas 1991-jų liepos mėn. apgynė disertaciją:

 

„Socialinis-istorinis ir idėjinis J. Stalino darbo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kontekstas“.

(Stalinas: nesvarbu, kaip balsuoja; svarbu, kaip balsus skaičiuoja:))

Apgynė toje pačioje Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP Centro Komiteto, kurioje mokslų daktare 3 metais anksčiau, 1988-tais, tapo Dalia Grybauskaitė. Jos mokslinių tyrimų tema:

“Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšys asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavime” (Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.01 - политическая экономия / Грибаускайте Даля Поликарпо ; Москва : [Академия общественных наук при ЦК КПСС], 1988).

Vyresnieji pamena - kolūkiečiai turėjo 60 arų sklypelį; tas sklypelis ir buvo būsimosios Eurokomisarės beigi Prezidentės mokslinių tyrimų objektas.

Visa tai surašiau siekdamas aiškumo; aiškumas padeda apsispręsti.

O apsispręsti reikia, ir ne tik II-me Prezidento rinkimų ture bei 11-kos vietoj 12-kos rinkimuose.

 

Eugenijus Paliokas

P.S. Už mūsų - Žvėrynas!

:)