Ne lietuviams Dvigubų pilietybių "išsaugojimui" referen-DŪMAS lietuviams arba kodėl gerai neparuošęs spąstų, į juos neįviliosi...

STOP DVIGUBAI PILIETYBEI LIETUVOJE
"Nėra kito kelio, kaip tiktai referendumas..." - Nes keičiama nuostata valstybės pagrindo, kam tokiem ir dėl ko yra surašyta Konstitucija. Naikinami valstybės valdymo įrankių (pilies-iečių), pilietybių suteikimo saugikliai į Konstituciją įnešant  MASIŠKĄ išsaugojimą/atkūrimą/suteikimą - galiausiai visiems norintiems iš eilės turėti mūsų pilies-ietis be diskriminacijos, kai tuo tarpu dabar Konstitucija griežtai reglamentuoja pilietybių išdavimo tvarką ir Dvigubos (antrosios ar daugybinės) pilietybės yra suteikiamos išimties tvarka, itin retais atvejais už nuopelnus Lietuvai.

 

Šiandien įšgirdęs Ramūno Karbauskio raginimą LRT radijo agitacinėje laidoje skubėti... "ir jeigu nebūtų BREXIT'o, tos problemos aktualumas šiandien dienai nebūtų toks skaudus. Reikia skubiai sprendimo, labai skubiai sprendimo, nes mes turime spręsti kelių 100-tų tūkstančių Lietuvos piliečių klausimą šiandien. O klausimas, diskusijom laiko nebeliko. Aš pilnai sutinku mes galėtume diskutuoti dar dešimtmetį, jei turėtume tam laiko, - neturime.", išgirdau tą pačią melo gaidelę, kurią girdėjau 2018 metų gruodžio 4 dieną balsuojant dėl "Pasaulinės migracijos pakto" faktinius melagingus skubinimus seimūnams posėdžio metu (nespėjantiems skaityti projektų ir prieš balsavimą nuteikinėjamiems emociškai) balsuoti dėl "Saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos" projekto, bet kam MELAS vardam kilnaus tikslo - SOLIDARUMO ? O faktiškai melavo ir apie solidarumą suokė asmenys iš tos pačios kompanijos, kurį dar 2010 metais spendė spąstus šiam DP REFERENDUMUI įnešdami masinį "pilietybės atkūrimo" istatymą ir 2016 metais, masiškumu suteikinėjant DVIGUBAS PILIETYBES prieštaraujančiame konstitucinėms nuostatoms įstatyme, dar nuėmė ir 2010 skaugiklį, tiesiog vietoj "pasitraukęs" įrašant "išvykęs". Nebelikus saugiklio vertinamo, jog turėjo išvykti, kadangi grėse pavojus ir buvo priverstas pasitraukti, o ne iškeliavo savo noru kažkur aukso ieškoti... Po šio saugiklio panaikinimo 2016 pasipylė kelis kart spartesnis užsienio piliečiams pilietybių suteikinėjimas, kuris buvo ruoštas Kubiliaus, Kirkilo, Zingerio, Kukliansky ir kitų draugijos. http://www.iamlietuva.com/889-2/

https://ggochin.wordpress.com/2016/07/15/interview-july-15-2016-www-iamlietuva-com/

 

Ir šiai dienai turime apie 30000 tokių pasaulyje Lietuvos įpilietintų, galbūt nežinančių nei kur ta Lietuva, nei kokia kalba ten kalbama, nei kada gyvenime beužklysiančių į Lietuvą. Kuo puikiausiai galima įsitikinti jų pačių nesusipratimu sukurtame filme: "Riedėjo gniūžtė į pietus".
[12:45] Jų pilietybės suvokimas: "noriu palaikyti šį atsiminimą gyvą, tai negali tiesiog išnykti"
https://youtu.be/-UlqtBhm4UA?t=780 Ir štai kas dedasi Konstitucijoje, reglamentuojant būtnent jiem atvejį, kas yra LT pilietis:
 „3. Asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., –iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos nuolat gyventi į kitą valstybę, jeigu 1990 m. kovo 11 d. jų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie po 1940 m. birželio 15 d. išvyko iš Lietuvos teritorijos į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją.“
„2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;“.
„3) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34ac9b403c5611e68f278e2f1841c088

 

Loginis klausimas: AR LIETUVIAI KADA NORS REFERENDUMU SUTIKTŲ MASIŠKAI IŠDAVINĖTI PILIETYBES (valstybės valdymo įrankį ir teises gintis valstybėje) 4-5 kartos jau  KITATAUČIAMS, SVETIMŠALIAMS, SVETIMKALBIAMS, SVETIMKULTŪRIAMS, KLAJŪNAMS, ATEIVIAMS, ATĖJŪNAMS...??? - Galimai palikusiems Lietuvą tik savo noru, kad ir nuo 1880 metų aukso paieškoms pralobti Pietų Afrikos Respublioje, prie ko čia dabar ta pilietybė suteikti vien 40000 klajūnų išvykusių dar iki 1920 metų į PAR? DABAR LIETUVIAI SKUBINAMI, GELBĖTI SAVO TAUTIEČIUS BROLIUS IR SESERIS IŠVYKYSIUS PO 1990-03-11, PRIVERSTI ĮLĮSTI Į BULDOZERIU STUMIAMUS REFERENDMO SPĄSTUS?

NEGALIU ATSAKYTI AR REFERENDUMO SPĄSTAI PRIVES IKI IŠSIVALSTYBINIMO

Bet, kad šis referendumas yra spąstai privesiantys iki milijardinių išmokų pareikalavimo iš Lietuvos iždo už prieš 80m. likimo valiai galimai paliktą stovintį jų turtą CENTRINĖSE MIESTŲ GATVĖSE. Tame ir aklas turėtų susigaudyti, tad nuo čia prasideda pačios įdomybės:

 

Ir jei taip nutiko, kad tokių pasaulio užsieniečių su Lietuvos pilietybe atsirado dar tik 30000, reikia juos SULYGINTI, kad nepradėtų vieni kitiem prieštarauti, kaip čia tik Jums taip pavyko...

O tai dar susiprotės kas vysta lietuviai ir atšauks Lietuvos valstybingumo priešų įneštus anti-konstituvinius įtatymus ir panaikins su visą partiją pasistačiusią amžiną 6-tąją koloną iš užsienio.
O į viešumą išlindus 30000 pilietybių išdalinimo žiniai, netgi lietuviams pavydą pradėjo kurstyti.

 

Todėl tam kas protui neįmanoma, sprendžiama spendžiant spąstus ir tiesiai į damkes...

Tad iš lėto, be įtarimų, kad būtų nepastebimi, šitie spąstai ruošti pradėti dar prieš 10-metį..
Netgi su JAV kongreso spaudimu... 2009 birželio mėn. 25 d. naujienomis:

<< ...ministrų kabinetas patyrė didžiulį užsienio žydų spaudimą. Buvo gautas  ne tik įspėjamojo turinio 25 JAV kongresmenų laiškas, bet ir prieš posėdį Lietuvos premjerą spustelėjo pats Amerikos žydų komiteto vadas.>> respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/jav_zydai_duokite_turto_dabar_atnaujinta_1920
ir štai straipsnio gale Antanina Venckūnienė - Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkė: <<Nesuprantu, kokią teisę Amerikos žydai turi reikalauti Lietuvos turto, kai saviems žemė dar neatiduota. Jei JAV žydai būtų Lietuvos piliečiai ir dokumentais įrodytų, kad tai buvo jų turtas, kaip kad mes įrodinėjome archyvuose rinkdami dokumentus, mes juos gintume. O dabar reikalauja turto, į kurį net paveldėtojų nėra.>>

 

JAV Kongreso Atstovų Rūmai antradienį vienbalsiai priėmė Holokausto aukų turto restitucijos įstatymą S. 447 (Senato įstatymo projektas Nr. 447). 2018-04-24

<<Manoma, kad priimtas taip vadinamas JUST Act (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST) leis JAV valstybės departamentui teikti paramą tarptautinėms žydų organizacijoms, susijusioms su Holokausto aukomis, kurios reikalauja kompensuoti žydų aktyvus, kurie neturi paveldėtojų.>>

<<LENKIJAI nekilnojamo turto restitucija kainuos ne mažiau 135 milijardus eurų! LIETUVAI šis JAV įstatymas reiškia galutinį žlugimą. Nereikės jokių tiesioginių nekilnojamo ir kilnojamo turto paveldėtojų, žydų turto galės reikalauti JAV ir kitų šalių žydų organizacijos.>>

https://wpolityce.pl/polityka/391712-wazne-izba-reprezentantow-przyjela-ustawe-just-act-s447-regulacja-dotyczy-zwrotu-mienia-ofiar-holokaustu http://radiopolsha.pl/6/137/Artykul/360486

 

Na nepamirškime, kad Lietuvoje kas pora kilomentų  iškabinta: "žydų žudymo vieta", jei kam dar kyla dvejonių, kad įtikinti lietuvius ir jie neabejotų savo darbais, atgailautų, susimokėtų...  Tai kaip sako, 10-t kartų pakartotas melas gali virsti tiesa kiekvieno jautraus, nuteikto atgailauti lietuvio sąmonėje ir nesvarbu, kad Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarė Rūta Gajauskaitė įvardijusi tikruosius išgelbėltųjų de-/šimtūkstantinius skaičius suteikiant pašto skyriuose, kartu ir tik tranzitu prieš 2 pasaulinį karą per Lietuvą keliavusiems TSRS žydams, suteikiant lietuviškus raštiškus dokumentus per užsienio ambasadas iškeliauti po platų pasaulį, pasirodžius jos straipsniui vos po 3-jų savaičių iškeliavo anapilin, užmarštin.http://llks.lt/pdf/Holokaustas%20ar%20genocidas.pdf

Nors į PAR dauguma išvykę 40000 pralobti dar nuo ~1880 metų iki 1920 metų aukso ieškotojai, lietuviai matyt ne tokie klajūnai ir savas kraštas, ir savas Baltijos išmetamas auksas buvo daug brangesnis, dabar skurdinamųjų paversti antrarūšiais Lietuvoje dalyvauti referendumo spąstuose.

Karbauskis agitacinėje laidoje pasakė:  https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000066295/speciali-laida-referendumo-agitacijai-del-pilietybes-issaugijmo-skirta-laida         

"Mes Seime pabandėme eiti įstatymo keliu, mes juk priėmėme įstatymą, kurį Konstitucinis teismas svarstė. Mes bandėme eiti tuo keliu, kuriuo Jūs sakote, kad įmanomas. Jis ištikrųjų neįmnomas, Konstitucinis teismas pasakė aiškiai: nėra kito kelio, kaip tiktai Referendumas"


Buldozeriu referendumą stumiantieji per 10 metų visus kelius išbandė, visus teismus ir visus patarėjus apėjo, kaip be referendumo sustiprinti tą anti-konstitucinį įstatymą ir VRM konvejeriu toliau masiškai dalinamas Dvigubas pilietybes, kad jų negalima būtų užginčyti... Ką tokio reikia įneštį į Konstituciją, kad MASIŠKAS daugybinių pilietybių dalimas užsieniečiams, Lietuvos visuomenės nebūtų atšauktas? Niekas niekaip nerado kito kelio, kaip tik referendumu patiems lietuviams subalsuoti už Dvigubų (antrujų, daugybinių) pilietybių užsieniečiams suteikimo išimties tvarka, itin retais atvejais, už nuopelnus Lietuvai - saugiklių panaikinimą į Konstituciją įnešant Daugybinių pilietybių suteikimo MASIŠKUMO NUOSTATĄ, teisišką precedentą.

 

"Mes Seime, šitoje kadencijoje, priėmėm įstatymą, mes pabandėme eiti priėmimo keliu ir tada kai priėmeme įstatymą, kreipėmės į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar tas įstatymas gali galioti. Mes kaip tik tai bandėme įstatymu spręsti, nes būtų daug paprasčiau. Seimas nubalsavo, visksas tvarkoje ir viskas išspęsta. Bet pasirodo Konstitucija mūsų neleidžia to spręsti Seime, reiškia tai sprendžiama tik Referendume, dėl to dabar kreipiamės į žmones         , taip darom dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, taip darome ir šituo klausimu. Žmonės spręs."

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD LIETUVIAMS ŠI GALIMYBĖ PRIMIGTINAI TIK REFERENDUMŲ, o 2010m. ir 2016m. pilietybės "atkūrimui" (antros pilietybės suteikimui išsaugant užsienio šalies ir nežinant net Lietuvos) ĮSTATYMUS PRIIMTI ir PAKEITIMAMS UŽTEKO PAKOREGUOTI SEIMUI, TAI KODĖL TO PADARYTI NEGALI SEIMAS DĖL SAVO TAUTIEČIŲ IŠVYKYSIŲ VOS PRIEŠ 15-10 metų ar pastarųjų 30 metų laikotarpyje?
Nes
2010-12-02 Nr. XI-1196 įstatymas įsigaliojęs nuo 2011-04-01 ir 2016-06-23 pataisymai yra anti-konstitucinai, o lietuviai vienu mostu užtvirtins spąstuose DP "išsaugojimo" referen-DŪME.

SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMAS IKI 121 NARIO - Pačio Seimo mazohistinė iniciatyva, ne iki 71 Seimo nario renkamo vienmandatėse, o tik juokingais 20 Seimo narių yra tik tam, kad priktraukti kuo daugiau piliečių į DP referendūmą.  Taip pat aiškiai pamatysime Tautos vienytojų ar skaldytojų kova pačiuose rinkimuose, kurie irgi visiems skoniams pritraukti kuo daugiau rinkėjų į milijardinius pelnus atnešsiančio referendumo pasėkmes. Ar turėsim vieną savo lyderį antrame rinkimu ture, priklauso tik nuo to, ar Jų siekiai Lietuvai išlikti tautine valstybe Tautų Europoje susitelkus į vieną kumštį ar įmituoja ir vedą į centralizuotą Europos valstybę.

 

Tam pasinaudojama politine situacija, kuri gal buvo žinoma ir dar anksčiau nei prieš 10 metų ir lietuviai panardinami į stresinę atmosferą, kurioje turi apsispręsti dėl savo emigravusių tautiečių likimo... Bet kaip nebūtų keista, į Pietų Afrikos Respubliką išvykusiems aukso ieškotojams, netgi ne lietuviams ir po 140 metų pilietybė atkūrinėjama 4-5 kartos klajūnams, kurie gal dar Lietuvai turėtų susimoketį už 600 metų žemės nuomą, kai po Žalgirio mūšio atsibastė bei gavo privilegijų.

Milijardai kompensacijoms, milijonai referendumą stumiantiems ir spektaklį palaikantiems, o vargstantiems lietuviams taukuotos špygos ir dalintis ubago lazda?!

# Ši Dvigubos pilietybės  (DP) "išsaugojimo" referendumo redakcija sukuria kelių rūšių piliečius, diskriminuojant pagal politines, ekonomines sąjungas - pačių lietuvių išskaidymas. Taip pat vienų piliečių diskriminacija pagal teisines galimybes, kitų atžvilgiu.

# DP Lietuvą padaro pažeidžiamą ir priklausomą nuo kitų valstybių vidaus ir išorės politikos. Kitos valstybės institucijos gali įtakoti lietuvio turinčio DP balsavimą, nuo kurio priklausys galbūt jo karjera, gerbūvis. Suformuojama 6-toji kolona šalies viduje.

# Sumažina šalies gynybines pajėgas, bus neaišku kur ir kokių būdu atliekama karinė prievolė, paruošiama galimų "dezertyrų" (perbėgėlių) armija...

# Kebli mokesčių politika... Biudžeto suformavimas.

# Neaiškus DP piliečio lojalumas ir dar eilė be pabaigos kitų neapgalvotų...

Įteisinti konsitucinius nelegalus, kad jie laikytųsi tvirčiau, kaip 6-toji kolona juos įpilietinti pasistengusiai partijai, patys lietuviai oficialiai pripažindami save antrarūšiais savo Tėvynėje, kadangi Konstitucinis teismas išaiškino, kad dėl emigravusių lietuvių gerovės Seimo neužtenka, o prieš 140 metų išvykusiems į PAR pralobti ieškant aukso nelietuviams Seimo užtenka, privalo subalsuodami kartu su visais jau egzistuojančiais konstituciniais nelegalais, kurių aktyvumo pakaks referendumui įvykti, nes didžioji visuomenės dalis, apie 75% kaip teigia DP referendumo propagandistai – pasisakys UŽ, o išties nesuprasdami DP pasekmių, iš dosnumo vardan emigrantų PASIRINKDAMI NE PILIEČIO PASĄ, o su DP diskriminaciniu referendumu atiduodami valstybės valdymą į tarptautinykų rankas.

 

Taigi, 2019 m. gegužės 12 d. už dvigubą pilietybę lietuviams (patriarcho įvardintu) referen-DŪMU Lietuvoje norima užmaskuoti įneštą kontrabandinį įstatymą. Kai DP redakcijai pritarę lietuviai Tautos valia įteisins ir sau DP ir visiems kitiems kas jau Seimo (kontrabandos būdu nelegaliai) įteisinta, bus pašventintas reikalas, o smulkiau...

<< Iš Lietuvos emigravę žydai dažniausiai vyko į Pietų Afrikos Respubliką (PAR). Anot ministerijos, Pietų Afrikos žydų bendruomenės ir Pietų Afrikos žydų atstovų valdybos padėkoje už Pilietybės įstatymo pataisas pažymima, kad PAR gyvenančią žydų bendruomenę sudaro net 90 proc. žydų, kurių šaknys – Lietuvoje, o tai yra apie 70 tūkstančių žydų. Dauguma iš jų atitinka pilietybės grąžinimo nuostatas. >> (PASTABA: Prieš 140 metų žydai emigravo iš Rusijos imperijos, o ne iš Lietuvos Respublikos, nes Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta tik prieš 100 metų [1918-siais]. Todėl tuo metu nebuvo ne tik Lietuvos valstybės, bet ir Lietuvos pilietybės ir todėl PAR žydeliai neturi teisės susigražinti tai ko neturėjo. Ir visiškai nesvarbu, kad jų proseneliai galimai yra kilę iš Lietuvos teritorijos.)

www.lzinios.lt/Lietuva/litvakams-pranes-apie-galimybe-atkurti-pilietybe/226166

Įvertinus užsienio agentų veiklą Lietuvoje, tikėtina, kad netgi labai maža dalis teatitinka protingumo kriterijų nuostatas sudėliotas dar 2011-tiems metams. Tad tai yra ne visai taip kaip pateikiama straipsnyje, todėl 2011-ms metams įnešto įstatymo neužteko, kurį dar tvarkė ir 2016 vasarą Seimo kadencijos pabaigoje... (kaip tik nauja Seimo kadencija, taip įstatyminėmis pataisomis, žingsnis po žingsnio etapais vis pasistūmiama kas reikia)

<< Migracijos departamento duomenimis, 2014 metais Lietuvos pilietybę atkurti atsisakyta dešimčiai litvakų, 2015 metais – 76, šių metų pirmąjį ketvirtį – 97.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė 90 proc. iš maždaug 208 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių. >> (<<Vokiečiai žydų ******, o davė daug privilegijų. Tos visos ******s yra grynai propaganda, kuria siekiama visus žmones paversti nusikaltėliais ir priversti mokėti didelius mokesčius žydams. Holokaustą išrado netgi ne žydai, o JAV valdžios luomas, o pati „holokausto“ dogma oficialiai įsigaliojo tik XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Apie tai rašo Ukrainos Charkovo miesto žydų bendruomenės pirmininkas Eduardas Chodosas ir taip pat JAV žydų mokslininkas Normanas Finkelšteinas — skaitykite jo knygą „Holokausto pramonė“.>> - komentaras iš Delfi.)

[ http://diena.lt/naujienos/lietuva/politika/naikinamos-kliutys-atkurti-pilietybe-litvakams-756403 ]

O Signatarė Rūta Gajauskaitė įvardijusi tikruosius nukentėjusių ir išgelbėtųjų skaičius iškeliavo anapilin, praėjus vos ~3-ims savaitėms po savo straipsnio paskelbimo...

[http://www.llks.lt/pdf/Holokaustas%20ar%20genocidas.pdf] - TIKRAI VERTA SUSIPAŽINTI!!!

2011 metams įnešamos įstatyminės pataisos lengvinant žydams sąlygas gauti dvigubą pilietybę pažadėtoj "Marijos žemėje", Šiaurės Jeruzalėje, kurios faktiškai yra diskriminacinės Lietuvos ekonominiams emigrantams, kadangi dauguma jų išvykę iš Lietuvos jau po 1990 kovo 11d. Po pramonės sunaikinimo priversti vykt vergauti išgyvenimui svetur... Kuo šia ir panašiomis įstatyminėmis pataisomis pataikaudami  ar atidirbinėdami, o gal iš idėjos rūpinasi TS-LKD partijos atstovai (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) kartu su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė F.Kukliansky.

<< Nuo 2011 m. balandžio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymui Nr. XI-1196, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo kreipėsi keli tūkstančiai PAR žydų. Ne visi turėjo reikiamus dokumentus pilietybei atkurti, kai kurie netenkino kitų įstatymo reikalavimų (pvz. seneliai išvyko iš Lietuvos iki 1918 m., arba išvyko iš Vilniaus krašto iki jo sugrąžinimo Lietuvos Respublikai ir pan.), tačiau daugelis paraiškų buvo priimtos ir Lietuvos Respublikos pilietybė buvo sugrąžinta apie 1 tūkst. PAR žydų. >> Ar dar kyla klausimų, kad Kubilius labiau dirba rūpindamasis ne lietuviais?
[
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1d9fde70339c11e6a222b0cd86c2adfc]

Kiek yra įstatymų prastūminėta šiuo klausimu, visuose yra Kubilius, dažnai Kirkilas ir jei viskas einasi gerai, galiausiai patepimui prisiplaka Zingeris, o gal galimai visą tą organizuojantis...

Logiškai, kad į plūstelėjusį ir gausėjantį srautą reaguoja Migracijos departamentas ir patriotai, stabdo politinį parazitavimo plitimą, kadangi pastarieji gaudami pilietybę padės išsilaikyti tiems, kurie jiems padėjo gauti tą pilietybę, o gal ir gavo tą pilietybę vien tam, kad Šiaurės Jeruzalėje neskubant darytis sau tvarką.

Nepamirškime ir gerb. a.a. Pranciškaus Šliužo, kaip galimo ryžtingo vedlio telkti mus kovai į vieną tvirtą kumštį, kuris neaiškiom aplinkybėm iškeliavo anapylin likus dienai iki žemės saugiklių panaikinimo Seime!

KOMENTARAI INTERNETE, KURIE PRIVERTĖ SUSIMĄSTYTI:

Vidas Makauskas 2018-08-22 11:57
Grybauskaitė turi pareigą dalinti antras pilietybes išimties tvarka. Pilietybes masiškai dalina vyriausybė įsipareigojusi įstatymu. Įstatymas nėra išimties tvarka. Įstatymą privaloma vykdyti. Ar jus ką nors girdėjote apie tokį įstatymą? Kažkas šį įstatymą įnešė kontrabandos būdu. Ir čia kyla mintis, kad šita kontrabandinį, Konstitucijai prieštaraujantį įstatymą bandoma uždengti referendumu. Jeigu referendumas nepavyks tai 250,000 Izraelio piliečių gali prarasti Lietuvos pilietybę.

Vidas Makauskas 2018-08-22 12:07
Kol kas matau, kad suteikus dvigubą pilietybę Lietuvos piliečiams atsiras materialinė PAREIGA finansuoti savo ir emigrantų TEISES. Tokias TEISES turi 250,000 Izraelyje gyvenančių ir lietuviškai nemokančių Lietuvos piliečių, kurie Lietuvai neturi jokių PAREIGŲ. Už kokius nuopelnus? Atvirkščiai... – Todėl priešinamasi LIETUVIO PASUI. O dar geriau būtų, kad LIETUVIO PASAS būtų dalinamas tik po to, kai atitarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Pase turi būti įrašas, kad Lietuvos pilietis davė PRIESAIKĄ ginti Lietuvos valstybę.

Pilietybės įstatymo 7 straipsnio nuostatos prieštarauja Konstitucijai. „Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad dviguba pilietybė turi būti ypač retas reiškinys, išimtis. Tačiau tikrai nematau išimties, kai per metus Lietuvos pilietybę gauna tūkstančiai asmenų. Jau nekalbu apie jų realų ryšį su Lietuva. Kai kurie jų čia gal niekada neatvyks, nemoka lietuvių kalbos ir net nežino, kur ta valstybė yra. Tačiau šiuo atveju kalbame apie skaičius“, – teigė Mantas Varaška.

Galiausiai Dvigubos pilietybės referendume mes visi kartu petys-petin su jau esamais de/šimtimis tūkstančių kontrabandinių daugiapiliečių pagalba pasitvirtinsime savo antrarūšiškumą, taip 12 str. įteisindami jiems konservatorių įneštą Konstitucinę kontrabandą.

Pažeidžiant Konstituciją YRA "ATKŪRTA" APIE 30000 pilietybių visame pasaulyje

VIEN 2018 m. sausio mėn. LR PILIETYBĖ ATKŪRTA: 323 asmenims
pagrinde Pietų Afrikoje, Izraelyje, Jungtinėse Valstijose, Australijoje...
[ LIETUVOS VALSTYBĖ YRA NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA. LIETUVOS VALSTYBĘ KURIA TAUTA. SUVERENITETAS PRIKLAUSO TAUTAI. ]

Kuri-kokia tauta kurią Lietuvos valstybę ir kokia tai nepriklausoma respublika, jei masiškai dalinamu pilietybės įrankiu valdoma iš užsienio šalies(-ių)?

- NEPAMIRŠKITE KAS TOKIE IR UŽ KĄ JĖZŲ PAKABINO ANT KRYŽIAUS. Prisiminkim nerinkto, paskirto (ES) prezidento (Europos Vadovų Tarybos pirmininko) Hermano Van Rompuy ~2011m. teiginį apie tai, kad sąvokos „Tauta" ir „Tėvynė“ yra atgyvena ir privalo išnykti.

Daug galėtume kalbėti apie tai, kaip Lietuvos piliečiams trūksta supratimo kas tą pilietybė ir netgi neskirdami pilietybės nuo tautybės įsivaizduoja, kad jei prarastų pilietybę, imdamas kitos šalies pilietybę, kurioje draudžiama dvigubą pilietybė, sako: - Tai ką, aš jau ne lietuvis (ne tautietis), jei prarasiu (atsisakysiu) pilietybę!?
- Eilinis atsakymas: ar gaila tos Dvigubos pilietybės, juk taip paprasčiau, patogiau jaunimui važinėti..- Patogumui griauname valstybės kūrimo pagrindo saugiklius?

Pilietybės suteikimo tvarką riboja valstybės pagrindo kūrimo saugikliai, kaip įrankio įgyjimo valstybės valdymui su atsakomybe ir įgaunamų teisinių nuostatų gintis valstybėje. DP suteikiama tik išimties tvarka, už nuopelnus valstybei, itin retais atvejais.

Nuo 2011 m. DP jau suteikta apie 30000 dauguma galimai* litvakams (tarp jų ir į PAR 1880m. pralobti išvykusiems aukso ieškotojams) pažeidžiant Konstitucijos saugiklius saugančius valstybę nuo masiško DP suteikinėjimo bet kam.

Nuo 2011m. įsigaliojus ir 2016m. įstatyme panaikinus saugiklius, pažeidžiant Konstituciją dėl jau esamų, realiai masiškai apie 30000 įpilietintų nelegaliomis dvigubomis pilietybėmis, būtent dėl jų "pilietybių išsaugojimo" šis referendumas įneša MASIŠKĄ DP suteikinėjimo "ar išsaugojimo" nuostatą į Konstituciją. Reiškinį pateisinsiantį kaip galimą masinį pilietybių suteikinėjimą ar išsaugojimą, masinę dvigubų pilietybių turėjimo nuostatą. O tai dabar 30000 ne/legaliai gavo Seimo sprendimu ir be referendumo, o lietuviai savo šalyje mat diskriminuojami ir patys turi priimti šią nuostatą referendumų neva begelbėdami savo tautiečius brolius ir seseris geresnio gyvenimo klaidžiojančius užsienyje (nors jų darbingų paruošimas valstybei kainuoja po milijoną). Realiai tik su referendumu, o be sprendimo tautos valia, negalimas toks nuostatų keitimas kažką susigalvojus Seimui, ką jie įnešė 2010m. Jau tada turėjo būti referendumas: "Ar išvykusiems prieš 140 metų iš Lietuvos pralobti į PAR...".

Prieš šį referen-dūmą lietuviai gali kelti klausimą, kodėl masiškai išdalintos pilietybės pažeidžiant Konstituciją ir tų DP pilietybių savininkai, kurie nusiteikę pareikalauti milijardinių išmokų už galimai jų 80m. paliktą stovintį turtą miestų centrinėse gatvėse gražinti arba kompensuoti iš LT iždo, kam prieš pora metų pritarė net JAV kongresas stojęs į pusę besiruošiančiųjų išsireikalauti turtų.

Po sėkmingo referen-dūmo priėmus masišką DP dalinimo precedentą ir įtvirtinus konstitucinių nelegalų pozicijas, galės žiūrėti vieni kitiem į taukuotas špygas, nes tik tiek LT ižde mums visiems ir bus likę, neskaitant keliariopai padidėjusių skolų.
Esami DP nelegaliai jau dabar yra 6-toji kolona kontrabandinius įstatymus per Seimą "solidarumais" prastumusiai partijai, ne vien rekordiniais parašais kandidatams, bet galimai finansais politinėms rinkimų kampanijoms iš užsienio, atsidėkojant kartu iškelti jų atstovus- šimaš, šimon, mamon...

„Tautiškos savimonės neturinti tauta yra mėšlas, ant kurio auga kitos tautos“-P.Stolypinas (Lietuvos dvarininkas, Rusijos imperijos premjeras) 1862 - 1911 nužudytas, kilęs iš Stalupėnų.
DP referendumas įneša į Konstituciją DP pilietybių dalinimo masiškumą, pažeidžiant kas yra pagal išimties tvarką apsaugota saugikliais. Dėl to tokių svarbių nuostatų keitimui ir būtinas toks aukštas dalyvaujančių procentas. Ir tai visi kalba skirtingai klaidindami, tuo pačiu ir ragindami dalyvaujančių mąsiškumą, o jei galiausiai užteks tik pusės piliečių ir... Keičiama ne šiaip sau nuostata, o tai, kam bus įteikiami valstybės valdyno įrankiai. Nuo 2011m. įnešus Konstituciją pažeidžiantį įstatymą, jau suteikta ~30000 "atkūriant" užsieniečiams plačiajame pasaulyje ir dabar šiuo "pilietybės išsaugojimo" referen-dūmų, mes išsaugosime tas jau nelegaliai suteiktas pilietybes nuo 1880 metų į PAR išvykusių 4-5 kartos ir nelegaliai valstybės valdymo įrankius įsigijusiems pilietiniams nelegalams.

Vietoje to, kad sutramdyti įsibėgėjantį Palestinos scenarijų, Konstitucijoje uždegsime žalią šviesą ir atiduodami valstybę į priešo rankas tą prastūmusei partijai, sutvirtinsime vis dar nestabilią, iš užsienio jiems amžiną 6-tąją koloną?

__________TENKA PRIPAŽINTI, KAD ILGAMEČIAI SPĄSTAI ĮSPŪDINGI__________

Ne lietuviams Dvigubų pilietybių "išsaugojimui" referen-DŪMO spąstai lietuviams, kad jie kaip sakmėje, vejami skubiai gelbėti savo tautiečius emigravusius brolius ir seseris, DP referendumu silpnindami užsieniečiams pilietybių suteikimo "išimties tvarka" ribojimo sąlygų saugiklius, įneštų kaip precedentą Dvigubų pilietybių suteikinėjimo MASIŠKUMĄ. Pažeidžiant Konstituciją, pradžiai DP jau yra suteikta apie ~30000 dauguma žydų kilmės asmenims. O visam pasaulyje dar 100-ai tūkst.. Įsitvirtinę teisiškai po referendumo lygindamiesi su tuomet jau lietuvių įgysiamų Dvigubų pilietybių masiškumu "išsaugant", išsireikalaus milijardinių kompensacijų iš Lietuvos iždo už 80m. galimai jų ilgai paliktus turtus, centrinėse miestų gatvėse.
___________________________________________________________________