Einant į susitikimą su piliečiu Landsbergiu

Einant į susitikimą 2014 05 30 penktadienį 16-30 Kauno m. savivaldybėje su piliečiu Landsbergiu,

siūlau perskaityti žemiau pateikiamą ištrauką.

 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO BENDROJI PROGRAMASTEIGIAMASIS SUVAŽIAVIMAS VILNIUS 1988 10 22-23

Priimta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d.

                                            VILNIUS „MINTIS" 1988

V. TAUTIŠKUMAS

1. Tautinę savimonę ir saviraišką Sąjūdis laiko savaiminėmis vertybėmis ir svarbiais visuomenės atgimimo veiksniais.

Sąjūdis laiko antihumaniškais ir nusikalstamais ir atmeta stalinistinį genocidą, tautų sumaišymo ir „suliejimo", nacionalinio nihilizmo politiką, ne vieną tautą įstūmusią į etninio išnykimo situaciją.

2. Sąjūdis siekia konkrečių ir aiškių konstitucinių ir teisinių tautų lygiateisiškumo garantijų,

4. Sąjūdis laikosi požiūrio, kad tautinis lygiateisiškumas gali būti įgyvendinamas tik visų tautų atstovams pripažįstant lietuvių tautos apsisprendimo teisę, Lietuvos TSR suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pažįstant ir gerbiant lietuvių istoriją, kultūrą ir kalbą. Būtina pripažinti lietuvių, kaip ir kiekvienos kitos tautos, teisę rūpintis savo išlikimu, ūkiu, gamta, kalbos ir kultūros išsaugojimu bei puoselėjimu iš protėvių paveldėtoje teritorijoje.

5. Sąjūdis įsitikinęs, kad nekontroliuojama migracija, sukelta neracionalaus ūkio plėtojimo ir susijusi su žmonių atotrūkiu nuo gimtosios žemės bei kultūros, yra žalinga tautų nacionaliniams interesams. Migraciją būtina kontroliuoti remiantis Lietuvos TSR pilietybės įstatymu.

6. Sąjūdis smerkia visokį neteisingumą tautiniu pagrindu, tautinio orumo, kultūros ir kalbos žeminimą. Nacionalinių santykių įtampos atvejais būtina atskleisti ir viešai svarstyti istorines bei socialines šio reiškinio priežastis, ieškoti teisėtų jo šalinimo būdų. Reikia ugdyti tautų tarpusavio pagarbą ir bendradarbiavimą.

 

Satkevičiaus pastaba 2013 metais rugpjūčio 5 d.

Kaip visą tai suprasti, kai į Vakarus Perestrojščikai jau išvarė virš pusės lietuvių (18 kart daugiau negu buvo išvežta į Sibirą), sunaikino du trečdalius tautos atsistatymo galimybių, nes pradinukų mokyklose jau liko tik trečdalis ir panaikino tautybes? Tautybių slėpimas leidžia lengvai kolonizuoti Lietuvą, ypač nusikalstamoms grupuotėms siekiant Lietuvą paversti antrąją palestina. Kaip galima bus rūpintis savo išlikimu, kalbos ir kultūros išsaugojimu bei puoselėjimu iš protėvių paveldėtoje Lietuvos žemėje, jei joje neliks lietuvių ir Lietuva bus kolonizuota svetimtaučiais? Ar Lietuvoje nebus sukurta antroji palestina kai žemę supirks jau turintys žemės supirkimo patirtį Palestinoje? Kodėl apie tai tyli dar gyvi aukščiau išvardyti Persitvarkymo (Perestrojkos) asmenys?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ir Kipro Valentinavičiaus siūlymas išklausyti 3 minučių tiesioginio eterio įrašą, kuris tos dienos vėlesnėse žinių laidose buvo užslėptas, pašalintas, neišsaugotas internetiniame puslapyje - laidų archyve, tačiau vienam laidos stebėtojui pavyko užfiksuoti tiesioginę transliaciją...

Signataras Zigmas Vaišvila LNK studijoje paaiškina Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo kreipimosi dėl Signatarų nedalyvavimo šventiniame Seimo posėdyje Kovo 11-ąją reikšmę.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INICIATYVINĖS GRUPĖS KLUBAS

KREIPIMASIS


Jaučiame moralinę ir politinę pareigą kreiptis į Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus ir Kovo 11-osios iškilmingo minėjimo Seime dalyvius ir svečius, į visus šalies piliečius:

Prieš dvidešimt ketverius metus atkurdami nepriklausomą Lietuvos Respubliką tikėjome, kad ji bus Tautos suverenią valią įkūnijanti, visiems piliečiams tarnaujanti ir jiems sava laisva ir demokratiška šalis. Valstybė, kurioje nebus prarajos ir susvetimėjimo tarp valdžios ir piliečių ir kuri laiduos palankiausias sąlygas įgyvendinti per amžius lietuvių tautos siektą tikslą -- visapusiškai išskleisti savo kūrybines galias ir užimti garbingą vietą pasaulyje ir istorijoje tarp kitų laisvų ir orių tautų.

Atėjo metas aiškiai pasakyti: šie lūkesčiai neišsipildė. Formaliai atkūrusioje nepriklausomybę Lietuvos Respublikoje įsitvirtino nedemokratinė ir antitautinė nomenklatūrinė-oligarchinė santvarka. Gyvename valstybėje, kurios valdžia, visiškai atitrūkusi nuo Tautos ir visų šalies piliečių, atvirai pamynė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą Tautos suvereniteto principą ir sąmoningai naikina paskutinius atkurtosios Lietuvos valstybės nepriklausomybės likučius.

Besirūpinanti tik savo egoistiniais interesais valdžia savo neatsakinga ir nusikalstama ekonomine ir socialine politika sukėlė masinę emigraciją, keliančią grėsmę net fiziniam tautos išlikimui. Tokia visų Lietuvos valdžių politika skatina piliečius nepasitikėti savo valstybe ir ištisus du dešimtmečius griauna paties valstybingumo pamatus.

Į piliečių nepasitenkinimą, nerimą ir protestus dėl sunkios Tautos ir valstybės padėties nekreipiama dėmesio. Nomenklatūrinė Lietuvos valdžia sąmoningai ir atvirai gniaužia politinę demokratiją ir nuosekliai siaurina piliečių teises. Iš piliečių atimta Konstitucijoje numatyta teisė į savivaldą ir teisė referendumais išreikšti jų suverenią ir aukščiausią valią svarbiausiais Tautos ir valstybės gyvenimo bei ateities klausimais. Galutiniu postūmiu skelbti šį kreipimąsi tapo Ukrainos krizė bei jos keliamas egzistencinis pavojus Lietuvai, į kurį šalies valdžia reaguoja kaip seniai įprasta -- pasyviai, bailiai ir prisitaikėliškai.

Esame įsitikinę, kad tokiomis aplinkybėmis dalyvaudami Tautos valią ignoruojančios ir Lietuvos valstybingumą griaunančios valdžios organizuojamame Kovo 11-osios minėjime Seime nusikalstume savo pilietinei sąžinei ir pareigai.

Vadovaudamiesi šiais motyvais kviečiame artėjančio minėjimo Seime dalyvius pamąstyti, ar iš tiesų prasminga dalyvauti šiame valdiškame renginyje. Apsispręsiančius į jį atvykti Sąjūdžio bendražygius ir visuomenės atstovus raginame priminti valdžiai jos išduotus ir sutryptus nepriklausomos, laisvos ir demokratiškos Lietuvos idealus.

Taip pat kviečiame paminėti visiems mums brangią Nepriklausomybės šventę kuo gausiau ir aktyviau dalyvaujant pačios visuomenės iniciatyva ir pastangomis organizuojamuose šventiniuose renginiuose.

Su Kovo 11-ąja! Paverskime ją ne valdžios, bet visos Tautos švente!

Vilnius, 2014-03-07

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai:

Antanas Buračas, Bronislovas Genzelis, Romas Gudaitis, Bronius Leonavičius, Romualdas Ozolas, Romas Pakalnis, Vytautas Radžvilas, Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Zigmas Vaišvila