Bolivijos žemės įstatymas

MOTINOS ŽEMĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Įstatymas Nr. 071

 

PIRMA DALIS

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

I skyrius

TIKSLAS IR PRINCIPAI

 

1 straipsnis. (OBJEKTAS).

Šis įstatymas skirtas pripažinti Motinos Žemės teises, taip pat Daugiatautės Valstybės ir visuomenės įsipareigojimus bei pareigas, siekiant užtikrinti pagarbą šioms teisėms.

 

2 straipsnis. (PRINCIPAI).

Privalomai įgyvendinami principai, reglamentuojami šiame įstatyme, yra:

1. Harmonija. Žmogaus veikla pliuralizmo ir įvairovės kontekste turėtų siekti dinamiškos pusiausvyros su Motinai Žemei būdingais ciklais ir procesais.

2. Darni sąveika: Visuomenės interesas Motinos Žemės teisių kontekste dominuoja visoje žmogaus veikloje daugiau nei bet kokia įgyta teisė.

3. Motinos Žemės regeneracijos garantija. Valstybė įvairiuose savo lygmenyse ir visuomenėje, harmoningai bendram interesui, privalo garantuoti būtinas sąlygas, kad skirtingos Motinos Žemės gyvenimo sistemos galėtų įsisavinti žalą, prisitaikyti prie sutrikimų, ir regeneruotis, be reikšmingų pakeitimų jų struktūros savybėms ir funkcijoms, pripažįstant, kad gyvybės sistemos turi ribotus gebėjimus atsinaujinti, ir kad žmonija turi ribotus pajėgumus atstatyti savo veiksmus.

4. Pagarba ir Motinos Žemės teisių gynimas. Valstybė ir kiekvienas individualus ar kolektyvinis asmuo gerbia, gina ir garantuoja Motinos Žemės teises, siekiant gero gyvenimo dabarties ir ateities kartoms.

5. Nesuprekinimas. Negali būti suprekinamos gyvybės sistemos ir jais paremti procesai, nei formuojama kieno nors privačios nuosavybės dalis.

6. Tarpkultūriškumas. Motinos Žemės teisių naudojimas reikalauja pripažinimo, atkūrimo, pagarbos, apsaugos ir dialogo tarp jausmų, vertybių, žinių, įgūdžių, praktikų, gebėjimų, transcendencijos, transformacijų, mokslų, technologijų ir standartų visose pasaulio kultūrose, kurios siekia sugyventi harmonijoje su gamta

 

ANTRA DALIS

MOTINA ŽEMĖ

 

II skyrius

APIBRĖŽIMAS IR CHARAKTERISTIKOS

 

3 straipsnis. (MOTINA ŽEMĖ).

Motina Žemė yra gyva dinamiška sistema, sudaryta iš nedalomos, visų gyvybės sistemų ir gyvų būtybių susijusių tarpusavyje, tarpusavyje priklausomų ir papildančių, turinčių bendrą tikslą, bendruomenės.

Motina Žemė yra laikoma šventa tautų ir čiabuvių indėnų pasaulėžiūrose.

 

4 straipsnis. (GYVYBĖS SISTEMOS).

Sudėtingos ir dinamiškos augalų, gyvūnų, mikroorganizmų bei kitų būtybių bendruomenės ir jų aplinka, kurioje sąveikauja žmogiškosios bendruomenės ir likusi gamta kaip funkcinis vienetas, mažai įtakojami klimato sąlygų, fiziografijos ir geologijos, taigi kaip iš gamybos praktikos, ir boliviečių kultūrinė įvairovė bei tautų ir čiabuvių indėnų , tarpkultūrinių bendruomenių bei afro-boliviečių pasaulėžiūras.

 

5 straipsnis. (MOTINOS ŽEMĖS TEISINIS APIBRĖŽIMAS).

Siekdama apsaugoti ir ginti savo teises, Motina Žemė įgauna kolektyvinio subjekto viešajame interese pobūdį. Motina Žemė ir visi jos komponentai, įskaitant žmogaus bendruomenes, yra neatskiriamų šio Įstatymo pripažįstamų teisių turėtojai. Motinos Žemės teisių įgyvendinimas atsižvelgia į įvairių jos sudedamųjų dalių specifiką ir ypatumus. Šiame Įstatyme numatytos teisės neapriboja kitų Motinos Žemės teisių egzistavimo.

 

6 straipsnis. (MOTINOS ŽEMĖS TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS).

Visi boliviečiai ir bolivietės, turėtų prisijungti prie bendruomenės kūrinių, kurie sudaro Motiną Žemę, naudotis teisėmis pagal šį Įstatymą, suderinant su jų individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis.

Individualių teisių įgyvendinimas yra ribotas kolektyvinių teisių  Motinos Žemės gyvybės sistemose, bet koks konfliktas tarp teisių turėtų būti sprendžiamas, siekiant negrįžtamai nepaveikti gyvybės sistemų funkcionavimo.

 

III skyrius

MOTINOS ŽEMĖS TEISĖS

 

7. straipsnis. (MOTINOS ŽEMĖS TEISĖS)

I. Motina Žemė turi šias teises:

1. Į gyvybę: Tai teisė išlaikyti gyvybės sistemų ir gamtinių procesų, kurie palaiko juos, vientisumą kaip pajėgumus ir sąlygas regeneracijai.

2. Į įvairovę: iš gyvybės: tai teisė į diferencijos išsaugojimą ir būtybių, sudarančių Motiną Žemę, išsaugojimą, išvengiant genetinių modifikacijų arba dirbtinio struktūros pakeitimo, jei kyla grėsmė jų egzistavimui, funkcionavimui ir ateities perspektyvoms.

3. Į vandenį: teisė išsaugoti vandens ciklo funkcijas, kiekybinį ir kokybinį išlikimą reikiamą palaikyti gyvybės sistemas bei apsaugą nuo užteršimo, keliančio grėsmę Motinos Žemės gyvybės ir visų jos komponentų reprodukcijai.

4. Į švarų orą: teisė į oro kokybės ir sudėties išsaugojimą gyvybės sistemoms ir apsaugą nuo užteršimo Motinos Žemės ir visų jos komponentų gyvybės reprodukcijai.

5. Į balansą: teisė palaikyti arba atstatyti Motinos Žemės komponentų tarpusavio santykius, tarpusavio priklausomybę, papildomumą ir funkcionalumą, darniai tęsti ciklus ir gyvybinių procesų reprodukciją.

6. Į atkūrimą: teisė laiku ir efektyviai atkurti gyvybės sistemas, tiesiogiai ar netiesiogiai paveiktas žmogaus veiklos.

7. Gyventi laisvai nuo taršos: teisė į Motinos Žemės išsaugojimą nuo bet kokių jos komponentų užteršimo, taip pat toksinių ir radioaktyviųjų atliekų, susidarančių dėl žmogaus veiklos.

 

IV skyrius

VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI IR VISUOMENĖS PAREIGOS

 

8 straipsnis. (DAUGIATAUTĖS VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI)

Daugiatautė Valstybė visuose lygmenyse ir geografinėse vietovėse ir visose savo institucijose bei įstaigose, turi šias pareigas:

1. Plėtoti viešąją politiką ir sistemingus prevencijos veiksmus, išankstinį perspėjimą, apsaugą, siekiant išvengti, kad žmogiška veikla sukeltų būtybių populiacijos išnykimą, keistų ciklus ir gyvybę užtikrinančius procesus arba naikintų gyvybės sistemas, įskaitant kultūrines sistemas, kurios yra Motinos Žemės dalis.

2. Sukurti gamybos būdus ir vartojimo modelius, subalansuotus tenkinti boliviečių gerovės poreikiams, apsaugoti regeneracijos galimybes ir Motinos Žemės ciklų, gyvybinių bei pusiausvyros procesų vientisumą.

3. Plėtoti politiką ginti Motinos Žemės daugiatautės valstybės ir tarptautiniu lygiu nuo jos komponentų pereikvojimo, nuo gyvybės sistemų suprekinimo arba tai palaikančių procesų ir Pasaulinės klimato kaitos struktūrinių priežasčių ir jo poveikio.

4. Plėtoti politiką siekiant užtikrinti ilgalaikį energijos suverenitetą iš atsargų, didinti efektyvumą ir palaipsniui įtraukti švarių ir atsinaujinančių alternatyvių šaltinių energijos gamybai.

5. Reikalauti tarptautinio pripažinimo skolos aplinkai per finansavimą ir perėjimą prie švarių, veiksmingų ir nuoseklių su Motinos Žemės teisėmis technologijų, taip pat kitų priemonių.

6. Skatinant taiką ir visų branduolinių, cheminių, biologinių ir masinio naikinimo ginklų atsisakymą.

7. Skatinti pripažinti ir ginti Motinos Žemės teises daugiašaliame, regioniniame ir dvišaliuose lygmenyse tarptautiniuose santykiuose.

 

9 straipsnis. (ASMENŲ PAREIGOS)

Fizinių ir juridinių asmenų, viešų ar privačių asmenų pareigos:

a) ginti ir gerbti Motinos Žemės teises.

b) skatinti harmoniją visose Motinos Žemės santykių srityse su žmogaus bendruomenėmis ir gyvybės sistemomis likusioje gamtos dalyje.

c) aktyviai dalyvauti atskirai arba kartu, kuriant pasiūlymus siekiant gerbti ir ginti Motinos Žemės teisies.

d) taikyti gamybos metodus ir vartojimo įpročius harmonijoje su Motinos Žemės teisėmis.

e) užtikrinti atsinaujinantį Motinos Žemės komponentų naudojimą.

f) atsisakyti visų veiksmų, pažeidžiančių Motinos Žemės, jos gyvųjų sistemų ir / arba jų sudėtinių dalių teises.

g) siekti kompetentingų institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų skatinimo veiksmams, kuriais siekiama Motinos Žemės išsaugojimo ir / ar apsaugos.

 

10 straipsnis. (MOTINOS ŽEMĖS OMBUDSMENAS)

Įkuriamas Motinos Žemės Ombudsmenas, kurio misija yra užtikrinti Motinos Žemės teisių, nustatytų šiame Įstatyme, veiksmingumą, skatinimą, sklaidą ir vykdymą. Specialus įstatymas turi nustatyti jo struktūrą, funkcionavimą ir įgaliojimus.