Referendumas gali vykti daug dienų

Keli referendumo įstatymo straipsniai:

50 straipsnis. Balsavimo laikas ir vieta

1. Balsavimas referendumo dieną vyksta nuo 7 iki 20 valandos referendumo komisijos nurodytoje patalpoje. Seimo nutarime dėl referendumo paskelbimo gali būti nustatytas ir kitoks balsavimo laikas. Seimas atskiru nutarimu gali nustatyti, kad referendumas vyksta ne vieną dieną.

2. Pilietis balsuoja tik toje referendumo apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas, jei kitaip nenustato šis Įstatymas.

3. Paštu gautas piliečio balsas galioja tik toje referendumo apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus pilietis yra įrašytas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1349, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-874 (2003-02-27)

 

51 straipsnis. Balsavimo pradžia

1. Referendumo dieną balsavimo patalpa atidaroma, kai joje yra susirinkę ne mažiau kaip 3/5 apylinkės referendumo komisijos narių. Tada referendumo komisijos pirmininkas su komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ir ją užantspauduoja. Įsitikinęs, kad balsavimo patalpa įrengta nepažeidus nustatytų reikalavimų, apylinkės referendumo komisijos pirmininkas įrašo visą apylinkės gautų biuletenių skaičių į balsų skaičiavimo protokolą, antspauduoja referendumo biuletenius, išdalija referendumo biuletenius ir sąrašus komisijos nariams, įrašo kiekvienam komisijos nariui išdalytų referendumo biuletenių skaičių į referendumo apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir atidaro balsavimo patalpą tuo skelbdamas referendumo pradžią.

2. Tuo atveju, jei referendumas vyksta daugiau nei vieną dieną, kiekvienos referendumo dienos pabaigoje, išskyrus balsavimo referendume paskutinę dieną, balsadėžės plyšys užklijuojamas ir užantspauduojamas, taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka surenkami ir užantspauduojami nepanaudoti ir sugadinti referendumo biuleteniai ir balsavimo patalpa perduodama saugoti policijai. Patalpą saugoti taip pat gali ir to norintys referendumo komisijos nariai ir stebėtojai. Antrąją ir paskesnėmis dienomis balsavimo patalpa atidaroma, kai joje yra susirinkę ne mažiau kaip 3/5 apylinkės referendumo komisijos narių ir referendumo komisijos pirmininkas su komisijos nariais patikrina apylinkės referendumo balsadėžę: ar nepažeisti antspaudai ir ar nėra kitų požymių, liudijančių, kad ji galėjo būti atidaryta ar kitaip būtų buvę įmanoma iš jos išimti referendumo biuletenius, taip pat patikrinami kiti antspaudai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1349, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-874 (2003-02-27)

 

54 straipsnis. Balsavimas paštu

1. Balsavimas paštu suteikia galimybę dalyvauti referendume piliečiams, kurie dėl sveikatos būklės arba dėl kitų priežasčių balsavimo referendume dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsuoti paštu galima pašto skyriuose jų darbo valandomis, pradedant 11 diena iki balsavimo referendume dienos ir baigiant likus vienai dienai iki šio balsavimo, jei pilietis yra įrašytas į miesto, rajono rinkėjų sąrašus, o jei pilietis neįrašytas į miesto, rajono, kurio pašte balsuoja, rinkėjų sąrašus, – baigiant likus 2 dienoms iki referendumo.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼

54 ir sekantys straipsniai  nurodo, kad balsavimas vyksta ir paštu, ir ligoninėse, ir kareivinėse, ir kalėjimuose... Vienu žodžiu lygiai taip pat kaip ir per bet kuriuos rinkimus.

 

Bet va 50-me straipsnyje rašoma, kad referendumas gali vykti ne vieną dieną (pažymėjau geltonai). Galimybė suteikianti referendume balsuoti daug dienų yra tam, kad žmonėms būtų patogiau ir kad visi galėtų sudalyvauti, nes referendumais sprendžiami svarbiausi valstybės klausimai.

 

51-me straipsnyje rašoma kaip komisija turi dirbti antrąją ir paskesnėmis dienomis (Pažymėjau geltonai). Vadinasi referendumas  (balsavimas) gali vykti savaitę, mėnesį ar daugiau. Įstatyme nerašoma kiek dienų gali vykti referendumo balsavimas. Įstatyme parašyta (50 str. nuspalvinta geltonai), kad Seimas atskiru nutarimu nustato kiek dienų vyks referendumas. Seimas paskelbė, kad referendumas vyks birželio 29-ąją. Bet Seimas gali priimti atskirą nutarimą, kad balsavimas vyks savaitę, t.y. iki liepos 6-sios imtinai. Viskas priklauso tik nuo Seimo geros valios – ar Seimas nori leisti, kad visi žmonės turėtų galimybę sudalyvauti referendume, ar ne.

 

Reikalingas atskiras Seimo nutarimas. Tada referendumas tikrai įvyks. Reikia Seimą paraginti, kad jis nutartų. O jei Seimas atsisakys priimti tokį nutarimą, tai visiems nuo to bus tik aiškiau, kad Seimas referendumo bijo; bijo žmonių.

 

Pranas Valickas     2014 gegužės 31