Referendumo eiga


LR VRK  S P R E N D I M A S  DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO (2013 m. rugpjūčio 22 d. Nr. Sp-120 Vilnius)Dėl iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui paskelbti įregistravimo
Rūšis: Sprendimas Numeris: Sp-120 Data: 2013-08-23 Kalba: Lietuvių
Publikavimas:   Statusas:  
2013-08-23 Priėmė - Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Nėra susijusių dokumentų
 Word 2003 dokumentas  Priedai: 1 , 2 
Eurovoc 4.2 terminai:
  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

S P R E N D I M A S

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

 

2013 m. rugpjūčio 22 d. Nr. Sp-120

Vilnius

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 10 straipsniu, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 26 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą paskelbti referendumą, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia:

1.        Įregistruoti 26 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (pridedama, 1 priedas).

2.        Patvirtinti piliečių parašų rinkimo lapo formą (pridedama, 2 priedas) ir išduoti piliečių parašų rinkimo lapus 2013 m. rugpjūčio 29 d.

3.        Iniciatyvinė grupė per tris mėnesius nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d., remdamasi iniciatyvinės grupės įregistravimo akto nuorašais, turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti parašų rinkimą. Per nustatytą trijų mėnesių terminą surinkus tris šimtus tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti referendumą, iniciatyvinė grupė surašo baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių reikalavimais – pareiškimais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutinę šio termino dieną, t. y. 2013 m. lapkričio 29 d.

4.        Parašai gali būti renkami ir elektroniniu būdu. Tokiu atveju iniciatyvinė grupė turi pasirinkti šias elektronines paslaugas teikiančią įmonę, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos referendumo, Elektroninio parašo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus. Parašai turi būti renkami per elektroninės valdžios vartus. Pilietis gali  pasirašyti tik vieną kartą ir tik vienu būdu (popieriniu ar elektroniniu).

5.        Per tris mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas ir iniciatyvinė grupė piliečių reikalavimus – pareiškimus (visus jai išduotus piliečių parašų rinkimo lapus) iki 2013 m. gruodžio 6 d. perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.

6.        Už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimų lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą atsakingi Pranciškus Alfredas Šliužas ir Rita Jusienė.

Pirmininko pavaduotoja,

pavaduojanti pirmininką

                       Laura Matjošaitytė

 

 

 ANTRASIS TEIKIMAS


 

 

PIRMASIS TEIKIMAS

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausiajai rinkimų komisijai

 PRAŠYMAS

VYRIAUSIOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE ĮREGISTRUOTIINICIATYVINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ GRUPĘ, TEIKIANČIĄ REFERENDUMO TVARKA SVARSTYTI KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ

2013 m. rugpjūčio 1 d.

Vilnius

  1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymu, prašome įregistruoti šią Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui paskelbti:

  1. Pranciškus Alfredas Šliužas

  2. Rimantas Kumpis

  3. Rita Jusienė

  4. Vytautas Mackonis

  5. Česlovas Banevičius

  6. Vadimas Kovalevskis

  7. Artūras Šidlauskas

  8. Vygantas Povilauskas

  9. Vaiva Girskienė

10. Rima Laimikienė

11. Vaidotas Jakubonis

12. Aurelija Kurienė

13. Saulius Kulvičius

14. Vyturys Giknius

15. Julius Panka

16. Darius Komka

17. Rūta Mišeikienė

18. Jonas Rimkus

19. Romas Kaulinis

20. Giedrius Kochanka

21. Eugenijus Paliokas

22. Danutė Jasilionienė

23. Dalė Petraitienė

24. Elona Stasiūnaitė

25. Liuda Petkevičiūtė

26. Vytautas Žemgulys

27. Antanas Andziulis

28. Nijolė Šereikienė

29. Kipras Valentinavičius

30. Danguolė Tautvydienė

31. Stanislav Ladinskij

  1. Šioji piliečių iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia priimti referendumu šį konstitucinį įstatymą.

 Projektas

 

Lietuvos RespublikosKonstitucijos 9-ąjį straipsnį išdėstyti taip:

Svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami visuotiniu referendumu.

Visuotinį referendumą gali skelbti Lietuvos Respublikos Seimas paprasta Seimo narių balsų dauguma.

Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 7% rinkimų teisę turinčių piliečių, dalyvavusių paskutiniame visuotiniame įvykusiame referendume.

Visuotiniu referendumu priimtos nuostatos keičiamos tik visuotiniu referendumu.

Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

 

Lietuvos RespublikosKonstitucijos 147-ąjį straipsnį išdėstyti taip:

Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 7% rinkimų teisę turinčių piliečių, dalyvavusių paskutiniame visuotiniame įvykusiame referendume.

              Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma.

 

 

Lietuvos RespublikosKonstitucijos 47-ąjį straipsnį išdėstyti taip:

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės,  valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai, o pramoninis išteklių panaudojimas leidžiamas tik pritarus visuotiniam referendumui.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

Žemės sklypai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei tik jos diplomatinėms bei konsulinėms įstaigoms įkurti.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

 RESPUBLIKOS PREZIDENTAS